Logo Humaniora Color SVG

Onze School

Onze schoolvisie

Een school waar je actief leert…

 • Ervaren leerkrachten
 • Actuele leermethoden
 • Gebruik van Chromebooks in de klas
 • Digitale borden in alle klassen van de lagere school
 • Begeleide avondstudie vanaf het 1ste leerjaar
 • Voorbereiding op het secundair

Een creatieve school ...

 • Turnkring Jeroen tijdens de middagpauze
 • Samenwerking met secundaire afdelingen voor muzisch project LUX
 • Sinterklaasfeest, carnaval op school,...
 • Maandopening Kaboem
 • Schooltoneel

SCHOOLUREN 

Onze school opent zijn deuren om 08.00 uur. Wie vroeger naar school komt, gaat naar de opvang. Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten tegen een vergoeding.
Wie naar huis gaat eten, verlaat de school om 12u.00 en komt terug vanaf 13u.15. 
De lessen eindigen om 12u.00 op woensdag en om 15.25 uur op andere schooldagen.
Wie niet naar huis gaat, blijft in de opvang of in de studie.    

Klastijd in de voormiddag :            8u.20 - 12u.00 

Klastijd in de namiddag :            13u.30 - 15u.25            

15u.40 - 16u.30 : begeleide studie 1ste en 2de leerjaar            

15u.40 - 17u.00 : begeleide studie 3de tot 6de leerjaar

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

In samenwerking met het stadsbestuur wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door 'De Sprinkhaan'. Het opvanglokaal is bereikbaar via de hoofdingang, Nieuwstraat 91.
De kinderen worden er onthaald in een huiselijke sfeer en er worden aangepaste activiteiten voorzien.

Voorschoolse opvang :
-> Elke schooldag van 07.00 uur tot 08.00 uur.  Wie voor acht uur op school komt, gaat rechtstreeks naar de opvang.

Naschoolse opvang :
-> Elke schooldag van 16.00 uur tot 18.00 uur voor alle kinderen als er geen studie is.

Op woensdag is er naschoolse opvang van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Voor deze opvang wordt door de stedelijke diensten een vergoeding gevraagd.  De beurten worden genoteerd en u krijgt een onkostennota thuis.

Onze school organiseert een begeleide studie op maandag, dinsdag en donderdag van :
15.40 uur tot 16.30 uur : kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar (daarna gaan zij naar de opvang)
15.40 uur tot 17.00 uur : kinderen van het 3de tot het 6de ( daarna gaan zij naar de opvang)

KOSTENPLAATJE

We proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Elk trimester krijgen de kinderen een bestelformulier mee waar u als ouder op kan aanduiden wat u voor uw kind wenst te bestellen. Daarna wordt u een factuur aangeboden. Op deze factuur vindt u enerzijds de diensten waarvoor u koos (middagtoezicht, soep, studiekaart, ...) en anderzijds het voorschot van de maximumfactuur U kan betalen door middel van het overschrijvingsformulier of contant op het secretariaat. 

OVERZICHT MAXIMUMFACTUUR 

KLEUTERSCHOOL:  alle kleuters €55                           

LAGERE SCHOOL: alle leerlingen €105

Een overzicht van de schoolonkosten vindt U terug in het schoolreglement.                   

MEERDAAGSE UITSTAPPEN  

Op onze school gaan de kinderen van het zesde leerjaar op sneeuwklas naar Frankrijk.  Deze uitstap valt onder de meerdaagse uitstappen.  De school mag daar 450 euro voor aanrekenen aan de ouders.  Vanaf het vierde leerjaar wordt er ingeschreven om mee te gaan op sneeuwklas.  Vanaf het eerste leerjaar kan je kind beginnen sparen voor de sneeuwklassen.  Op het bestelformulier vind je telkens het bedrag dat je kan aankruisen.  Dit wordt nauwkeurig bijgehouden en aangeduid op de spaarkaart.  Deze spaarkaart kan je nakijken op het secretariaat. 

Voorschot :         
vijfde leerjaar  :  3 x 80 euro      zesde leerjaar :   2 x 80 euro 

Indien je kind niet mee zou gaan op sneeuwklas, wordt dit voorschot natuurlijk terugbetaald. Op deze manier proberen we het voor alle ouders mogelijk te maken om de bijdrage in termijnen te betalen.  Wij streven er dan ook naar om alle kinderen te laten meegaan op sneeuwklas.   

SAMENWERKING

HET OUDERCOMITE 

Omdat onze school samenwerking en betrokkenheid belangrijk vindt, heeft onze school een oudercomité. Dit oudercomité komt op regelmatige basis samen om activiteiten te organiseren. Alle ouders kunnen lid worden van deze vereniging door middel van de vrijwillige ledenbijdrage te betalen die u op het bestelformulier vindt.  Ons oudercomité organiseert niet alleen feestjes en activiteiten, maar komt ook samen om gedachten uit te wisselen over hoe onze school op pedagogisch en didactisch vlak er zou moeten uitzien. Indien u graag actief meedenkt of meewerkt, kunt u dit laten weten door een mailtje te sturen naar

Voorzitters OC :          

Liesbeth De Meester - liesbetdemeester@telenet.be      

Ruth Verbeke - ruthverbeke@telenet.be

SCHOOLRAAD

Op onze school is een schoolraad actief. Deze raad bestaat uit een afvaardiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap (schoolbuurt). Het is een adviesorgaan waar waar de leden, samen met de directie en een afvaardiging van het schoolbestuur, het beleid van de school bespreken en hierover advies uitbrengen. De schoolraad vergadert 3 maal per schooljaar.

Onze schoolraad is deel van de schoolraad van Katholiek Onderwijs Land van Waas. Ook de andere basisscholen van het schoolbestuur zetelen in de schoolraad.

Het mandaat van de schoolraad loopt over 4 jaar (gestart in september 2021). Nadien kunnen er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Elke ouder kan zich op dat moment kandidaat stellen.

Meer info kan je opvragen bij de voorzitter van de schoolraad.

juf Nicole Buys bun@broeders.be

SCHOLENGEMEENSCHAP

Onze basisschool maakt deel uit van Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Noord.

Ook de volgende scholen maken deel uit van deze Scholengemeenschap:

 • VBS Broeders Driegaaien
 • VBS Don Bosco
 • VBS Heilig Hart
 • VBS OLV Ten Bos
 • VBS OLVP Plezantstraat
 • VBS OLVP Watermolendreef
 • VBS Sint-Camillus